F O N T S   D' I N S P I R A C I Ó


Tot el que no es regenera, degenera
— Edgar Morin

SALUT: l'estat de complet benestar físic, mental i social i no sols l'absència d'afeccions o malalties - constitució de l'OMS

ATENCIÓ: conjunt d'accions aplicades a una persona per fer cessar una malaltia o aconseguir un estat òptim de salut.

PROMOCIÓ DE LA SALUT: suma d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries (Llei 18/2009, de Salut Pública de Catalunya).


L’ eficiència és fer les coses correctament.
L’ efectivitat és fer les coses correctes.
— Peter Ferdinand Drucker

"Les investigacions han demonstrat que les iniciatives que fomenten la salut en el lloc de treball poden contribuïr a reduïr l’absentisme per malaltia en un 27% i els costos d’atenció sanitària per les empreses en un 26%" - OMS Protecció de la salut dels treballadors > Nota Descriptiva n° 389

"Ocupar-se de la dieta i de l’activitat física al lloc de treball obre la possibilitat de millorar la salut dels treballadors; contribuir a una imatge positiva i social de l’empresa; augmentar la moral del personal; reduir la rotació del personal i l’absentisme laboral; incrementar la productivitat; disminuir les baixes per malaltia, els costos de l’assistencia mèdica i les cuotes de les assegurances d’accident i discapacitat dels treballadors.  - OMS i Forum Econòmic Mundial

"...el ioga proporciona un enfocament holístic de la salut i el benestar...difondre'l és beneficiós per la salut de la població mundial...21 de Juny: proclamat Dia Internacional del Ioga" - ONU - A/RES/69/131 del 11 de diciembre de 2014

"El departament de Salut de la Generalitat ha inclòs dins de la cartera de serveis finançats pel sistema públic la prescripció social, que preveu que els metges puguin indicar activitats socials i d'oci – com l'esport, el ball i el ioga – en benefici de la salut dels pacients" (15/07/2015)

L’Organització Internacional dels Treballadors i l’OMS han definit la salut laboral com "la promoció i el manteniment del més alt grau de desenvolupament físic, mental i del benestar social dels treballadors en totes les ocupacions, la prevenció entre els treballadors de les desviacions de la salut causades per les seves condicions de treball, la protecció dels treballadors a la seva feina contra els riscos resultants de factors adversos a la salut, la col·locació i el manteniment del treballador en un entorn de treball adaptat a les seves capacitats fisiològiques i psicològiques, i, per resumir, l'adaptació de la feina a la persona i de cada persona a la seva feina".


PAUSA ( ) SANA

la realització individual per l’éxit empresarial